Kādā Jugā mēs dzīvojam?

Daudzas senās civilizācijas uzskatīja, ka mēs ejam cauri noteiktiem lieliem laika posmiem. Ēģiptē bija dievu, pusdievu, varoņu, cilvēku laika posmi. Persija ticēja zelta, sudraba, bronzas, dzelzs laikmetiem.  Arī Amerikas indiāņiem, kuri nekomunicēja ar Eiropu, bija dažādi  ticējumi saistīti ar globāliem periodiem. Pamatā šeit visi runā par četriem lieliem laika posmiem. Kopīgs visiem ir tas, ka šīs kultūras domāja, ka cilvēks dzīvoja pašā tumšākajā laika posmā.

Vēdiskā zinātne piedāvā sekojošu skatījumu uz laika ritējumu Visumā:

Materiālās pasaules eksistences ilgums ir ierobežots.  Materiāla pasaule eksistē vienu Brahmas dzīvi un tās ilgumu mēra kalpās. Kalpa ir Brahmas diena. Viena brahmas diena sastāv no 1000 četru jugu (Satja, Treta, Dvapara, Kali) periodiem. Četru jugu periodu ciklu sauc par Divja jugu. Tās garums ir 4 320 000 gadi. 1000 Divja jugas veido Brahmas dienu. Tikpat liels ir arī  Brahmas nakts ilgums (1000 Divja jugas). Brahmas mēnesī ir 30 šādas dienas. Brahmas gadā ir 12 šādi mēneši. Brahmas gadā ir 360 Brahmas dienas.  Brahma dzīvo 100 šādus gadus un tad mirst:

Pēc mūsu skaitīšanas sistēmas Brahmas gads ir  (4 320 000 x 1000  + 4 320 000 x1000) x  360 x 100  jeb 311 040 000 000 000 zemes gadi (311 triljoni 40 miljardi Zemes gadu).

Šis ir milzīgs laika periods un cilvēka prātam grūti aptverams. Mums daudz tuvāki ir sākotnējie laika cikli: Satja juga, Treta juga, Dvapara juga, Kali juga.

Šīs četras jugas atšķiras ar garīgās, reliģiskās dzīves līmeņiem. Ir četras  bramaniskās īpašības: askētisms, žēlsirdība, tīrība, patiesīgums. Tikai Satja jugā cilvēki ievēro visas četras, parējās jugās iztrūkst viena vai vairākas no šīm īpašībām.Četras bramaniskās īpašības reizēm tiek salīdzinātas ar četrām kājām. Satja jugā ir visas četras kājas un sabiedrībā valda stabilitāte un harmonija, Kali jugā ir palikusi tikai viena kāja. Stabilitāte, harmonija ir zudusi.

Sirius ir mūsu galaktikas mentālais centrs. Periods, kurā mēs veicam pilnu apli ap šo zvaigzni ir 4 320 000 gadi (tieši viena Divja juga). Jo vairāk pietuvojamies Siriusam, jo cilvēki saņem vairāk mentālo starojumu un kļūst gudrāki, un otrādi. Šis aprites periods tad arī iedalās četros posmos, jeb jugās.

 

Satja juga

Satja juga ir labestības, gudrības un reliģijas posms. Tajā nav ne grēka, ne tumsonības. Cilvēkiem piemīt patiesīgums, žēlsirdība, askētisms un tīrība. Cilvēki ir apmierināti, draudzīgi, mierīgi. Viņi gūst prieku gremdējoties savā patiesajā būtībā, nevis ārējā darbībā, kura vērsta uz jūtu apmierināšanu. Viņi zina savu garīgo būtību un dzīvo harmonijā ar Dievu, dabu, harmonijā viens ar otru. Cilvēki tiecas pēc garīgās pilnveidošanās.

Kā norādīts Kurma purānā, clvēki iztikas līdzekļus iegūst bez alkatības. Cilvēki ar visu ir apmierināti. Nav atšķirību starp cilvēkiem, nav iedalījuma augstākie un zemākie. Cilvēki piesaistīti patiesībai, meditācijai, askēzei. Cilvēku prāts vienmēr ir mierīgs.

Treta juga

Šajā periodā, dharmas (reliģijas)  līmenis mazinās par ceturto daļu, un tieši  par tik pieaug  netikums. Parādās meli, cietsirdība, neapmierinātība un strīdi. Šīs īpašības pastiprinās tieši par tik, par cik mazinās cilvēku saite ar savu garīgo būtību. Sabiedrība jau sadalās sociālās klasēs : bramaņi (priesteri), kšatriji (pārvaldnieki, kareivji), vaišjas (tirgoņi, banķieri), šudras (strādnieki).

 

Dvapara juga

Dvapara jugā reliģija, labestība, garīgās vērtības samazinās vēl par vienu ceturto daļu. Grēks, netikums tieši par tik pieaug. Cilvēki tiecas pēc slavas, atpazīstamības, goda. Viņi ir bagāti, bauda dzīvi, studē Vēdas. Dzīvo apmēram 1000 gadus. Bībelē minēts, ka Ādams un viņa dēli dzīvoja 900 gadus. Vecās derības notikumi attiecas uz Dvapara jugu, kura pāriet Kali jugā.

Padma purānā norādīts, ka iestājoties Dvapara jugai, daļa cilvēku vēl ir labestīgi, bet citi jau ir iegrimuši grēkā. Vieni ir laimīgi, citi ir nelaimigi. Alkatības vadīti valdnieki sāk iztukšot paši savas zemes.

Vaiju purāna teikts, ka Dvapara jugā paradās nesaskaņas starp cilvēkiem, dzīve kļūst saspringta, fiziskais ķermenis novājinās. Alkatība, kari, slimības, dzīvnieku nogalināšana, kaisle un naids ir lietas, kuras attīstās Dvapara jugā.

 

Kali juga

Labestība būtiski mazinās, jugas beigās praktiski pazūd. Vairojas neticība, kas mazina reliģijas nozīmi, paverot ceļu nesaskaņām, grēkam, tumsonībai, dažādām negarīgām vai  pseidogarīgām darbībām. Tas ir uzskatāms par tumsas un tumsonības laikmetu.

Atbilstoši Vēdiskās astroloģijas aprēķiniem, Kali juga sākās 20. Februāris 3102 g.p.m..ē. (dažos avotos 18. Februāris vai arī 23. Janvāris 3102g.p.m..ē.). Kali jugas ilgums ir 432000 gadu.

No Kali jugas sākuma ir pagājuši aptuveni 5000 gadu.  Kali jugas beigās iespējama daļēja Visuma iznīcināšana. Tas var notikt pēc 427 000 gadiem. Tad sāksies nākošā Divja juga (četru jugu jauns cikls). Jaunais cikls sāksies ar Satja jugu (Zelta laikmetu). Kali jugai attīstoties arvien mazināsies patiesīgums, labestība, bet divkosība arvien pieaugs. Atbilstoši tam mazināsies arī cilvēka dzīves ilgums.

 

Mini zelta laikmets Kali jugā

Brahma-Vaivarta puranā Šrī Krišna paredz, ka 5000 gadus pēc Kali jugas sākuma atnāks viņa māceklis un izplatīs Dievišķo mācību. Cilvēkiem , kuri nonāks kontaktā ar šo mācību, mainīsies apziņa. Ietekme būs tik spēcīga, ka Kali jugas attīstība sabremzēsies. Šis garīgās atmodas periods ilgs līdz mūsu ēras 12 000 gadam. Pēc 12 000 gada Kali juga pilnā mērā stāsies spēkā.

 

Alternatīvais viedoklis par Kali jugas sākumu

Svami Šri Juktešvar Giri veicot astronomiskos aprēķinus ir nonācis pie secinājuma, ka 1894 gads mūsu ērā jau ir Dvapara jugas 194 gads.

Svami Šri Juktešvar Giri Indijā tiek uzskatīts par zinošu astrologu un apgaismotu skolotāju.  Ar viņa aprēķiniem var iepazīties grāmatā

Свами Шри Юктешвар Гири, “СВЯТАЯ НАУКА”, Серампур, Западная Бенгалия, 194-го года Двапара-Юги, (1894 год н.э.)

http://reality-yoga.ru/wp-content/uploads/2016/03/Sri_Yukteshwar_Holy_Science.pdf

Svami Šri Juktešvar uzskata, ka jugas seko viena otrai cikliski. Augoša Kali Juga, tad augoša Dvapara Juga, augoša Treta Huga, augoša Satja juga, kur tālāk seko Brahmas nakts: lejupejoša Satja Juga, lejupejoša Treta juga, lejupejoša Dvapara juga, Lejupejoša Kali juga. Pēc šī skolotāja domām mēs dzīvojam augšupejošā Dvapara jugā. Pašā sākumā, šogad jau būtu Dvapara jugas 317. gads.

Svami Šri Juktešvar teorija atrisina problēmu ar pēkšņu pārlēcienu no Kali jugas uz Satja jugu. Šajā teorija  apziņas līmenis cilvēkiem pieaug un samazinās pakāpeniski. Veidojas cikliskum bez lēcieniem. Patiešām jautājums ir aktuāls: Kali jugā cilvēku apziņa arvien vairāk un vairāk degradējas, arī pašu jugu nomaiņas posmā cilvēku apziņa degradējas pakāpeniski, tad pēkšņi ar lēcienu tā pāriet Satja jugas līmenī. Vai tas tiešām tā var notikt? Loģiskāks un sarotamāks ir tas, ka cilvēku apziņa mainās pakāpeniski uz augšu un uz leju.

Tālāk vēl viens viedoklis par Jugu nomaiņu.

“Dvapara juga ir atškirīga katrai rasei. Visām rasēm ir savi cikli, kas ir pamats lielām atšķirībām. Piemēram, Ceturtā Atlantu rase atradās savā Kali jugā, kad to iznīcināja, tajā pat  laikā Piektā rase atradās savā Satja vai Krita jugā, Āriešu rase tagad ir savā Kali jugā un atradīsies tajā 427000 gadus; tajā pat laikā dažādas “radniecīgas rases”, sauktas par semītiem, hamitiem u.t.t., atrodas savos īpašos ciklos. Nākošā Sestā rase – kura var sākties ļoti drīz – atradīsies savā Satja jugā (Zelta laikmetā), tajā laikā kad mēs vēl baudīsim nelikumības augļus mūsu Kali jugā.”

Sk. «Тайная Доктрина», том 2, стр. 186 (репринт. издание с 1937 г., Рига). Piezīmes Nr. 318

Tātad viss ir atkarīgs no tā, kādai rasei mēs piederam. Kamēr piederam Piektajai rasei, mēs pakļaujamies Piektās rases eksistences likumiem, tātad mēs dzīvojam Kali jugā. Ja mūsu apziņa jau ir pacēlusies līdz Sestās rases līmenim, tad esam jau savā Satja jugā, pat ja pārējo cilvēku apziņa dzīvo Kali jugā.

http://www.delfi.lv/orakuls/biblioteka/48994029_ko-isti-nozime-tas-ka-paslaik-dzivojam-kali-juga